ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഖുര്‍ഹാന്‍ ക്ലാസ്സിനായി beyluxe ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക .. online islamic class room via beyluxe messenger MESSENGER DOWNLOAD ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദ്യം അക്കൗണ്ട്‌ ഉണ്ടാക്കുക അതിനു ശേഷം കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുക ...നിങ്ങള്ക്ക് ഗള്‍ഫിലെയും നാട്ടിലെയും പ്രധാന പെട്ട വാര്‍ത്തകളും പരിപാടികളും ഇ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലഭ്യമാണ്

ISLAMIC QUOTE OF THE DAY

KARTHALA MARKAZ 2013 APRIL 27

HISTORY

                    സമസ്ത കേരള                  


HISTORICAL BACKGROUND OF SAMASTHA 

 
Formation of Samastha: 

                 Samastha Kerala Jam’eyyat ul-Ulama (All Kerala Ulama Organisation), known as Samastha, is an association of eminent Sunni scholars who enjoy the highest support base among Kerala Muslims. The formation of Samastha was the response of these traditional Ulama to the conditions of post-1921 period in which Kerala Muslim community generally witnessed a radical shift from the folds of individual leadership to the folds of organisations. When they became equally disturbed by the ongoing modernisation trends in western style, and in the first public circulation among Kerala Muslims of the fundamentalist and puritanical views of Muhammad bin Abdul Wahhab (1702-1793), Salafism of Rashid Rida (1865-1935), Islamic modernism of Muhammad Abduh (1819-1905), pan-Islamism of Jamaluddin Afghani (1939-1897), and the Tahreek e-Mujahideen in North India.

                 The new ideologists first came out through the Kerala Muslim Aikya Sangham ( group for unity among Kerala Muslims), which was founded at Kodungallur of Cochin state in 1922 by leaders like KM Seethi Sahib, KM moulavi and EK Moulavi. It tried to bring the scattered and unorganised reformist activists together. Later, they formed a Ulama organisation, Kerala Jam'eyyat ul-Ulama, at a two-day conference of Aikya Sangham held at Alwaye in 1924 where a large number of scholars were invited. It is a fact that the outstanding members of the traditional Ulama did not openly reject the Kerala Jam'eyyat ul-Ulama at first. However, gradually, the platform of the organisation started to be utilised to attack the traditional Islam that was followed unopposed for centuries and which was nurtured under the guidance of eminent scholars headed by Makhdums of Ponnani. They declared a host of Islamic cultural traditions as Shirk and Bidaa, and alleged the centuries-old scholarly and intellectual tradition of Kerala Muslims with deviations and alterations.
The Ulama felt the need to organise to defend and protect Kerala’s Islamic tradition and to wage a revivalist movement against the new interpretations. Moulana Pangil Ahmed Kutty Musliyar, who had already started counter campaigns against the ‘Wahhabi ideology’, along with some other scholars met Marhum Varakkal Sayyed Abdurahman Ba Alawi Mullakkoya Tangal, who was a Sufi Sheikh, renowned religious scholar and a prominent figure of Sayyed family, to discuss the need of an organisational movement to defend the true spirit of the religion. Tangal suggested convening a meeting of the eminent scholars to discuss the suitable solution.

                 In 1925, some major ulama and other society leaders gathered at Calicut Valiya Juma Masjid and formed an Ulama organisation after prolonged and serious discussions. KP Muhammad Meeran Musliyar and Parol Hussain Moulawi was named the President and Secretary of the organisation respectively. The newly formed Ulama organisation convened within a year many popular conferences, mainly at places where the new ideologists had received big attraction, and directed the masses to be aware of the leaders and followers of the ‘Bida’i sects’. They also travelled throughout the state to convey the message of the ulama organisation to maximum religious scholars who were living in the mosques or religious centres serving the Islamic knowledge. 

                 A year later on June 26, 1926, a bigger convention was called at Calicut Town Hall, where eminent scholars from across the state participated, under the chairmanship of Sayyid Shihabuddhin Cherukunchikkoya Tangal. The convention reorganised the previously formed temporary organisation and adopted a full-fledged organisational set-up in the name of Samastha Kerala Jam’eyyat ul-Ulama. The convention nominated Varkkal Mullakkoya Tangal as Samastha’s first president, while Pangil Ahmed Kutty Musliyar, Muhammed Abdul Bari Musliyar, KM Abdul Qadir Musliyar and KP Muhammad Meeran Musliyar became vice presidents, and PV Muhammad Musliyar and PK Muhammad Musliyar became secretaries in the first committee. 

Mushawara, The Consultative Body:

                 Samastha’s supreme body, including the working committee, is called Mushawara, and it is consisted of 40 eminent scholars of the time who are drawn purely on the basis of their scholarship in Islam, religious piety, faithfulness and devoutness. The word Mushawara, consultation, is drawn from the Quranic order to seek scholarly advices in matters. From its inception Samastha often convenes the Mushawara meeting to discuss various issues concerning the religion and community, and almost all the meeting deal with a host of questions received from across the state and from outside where Malayali Muslims reside seeking Fatwas on a variety of issues. Later Samastha formed a Fatwa Committee from within the Mushawara to specially look in to the increasing queries on religious issues.
Presently the office bearers are: 

Kalambadi Muhammad Musliar. (President)
Sayyid Umarali Shihab (Vice President)
C. Koyakkutty Musliyar (Vice President)
Cherussery Zainudheen Musliar. (General Secretary)
Kotta Abdul Qadir Musliar. (Secretary)
K.T. Manu Musliar. (Secretary)
Parannur Ibraheem Musliar. (Treasurer)
Registration: 

                 Samastha was officially registered on November 14, 1934, as the government approved its bylaw, which was agreed upon after deep and wide scholarly discussions held in various Mushawara meets and in consultation with law experts. It promulgated the propagation of true Islam, impart of religious education and activities against superstitions and un-Islamic traditions as its primary and supreme objectives. Its bylaw also included encouragement for secular education compatible with religious beliefs, and calls for religious tolerance, interfaith friendship, peaceful existence and national progress.

Aims And Objectives : 

According to the bylaw, the main aims and objectives of the organisation are,

(a) To propagate and spread the rites and beliefs of Islam according to the real view of        Ahlu Sunnah Wal-Jama’a,
(b) To legally prevent the organisations and campaigns which are against the rites and        beliefs of Ahlu Sunnah Wal-Jama’a,
(c) To look after all rights and powers of Muslim community,
(d) To promote and encourage religious education and do the needful for the secular        education that will be compatible with religious beliefs and culture,
(e) To work for the welfare and progress of the Muslim society in general by eliminating        superstitions, anarchy, immorality and disunity.  
                                  HISTORY OF SAMASTHA

1926 June 26 'Samastha' Roopeekarichu, Venue: Town Hall, Kozhikkode, in presence of Sayyid Hashim Cherukunhikkoya Thangal.
1927 Feb 7 'Samastha' First Conference, Tanur. in presence of Liyauddeen Hazrath (Nalir Bakhiyaath).
1927 Dec 31: 'Samastha' Second Conference, Molur. in presence of Pangil Ahmad Kutty Musliyar.
1929 Jan 7: 'Samastha' Third Conference, Chemmankuzhy (Vallappuzha). in presence of Moulana Muhammad Abdul Bari.
1929 Jan 7: 'Samastha' Mushavara decided to publish a daily.
1929 December: 'Samastha' published a first daily in the name of 'Al Bayaan'.
Editor & Publisher: K V Muhammad Musliyar.
1930 March 17: 'Samastha' 4th Conference, Mannarkkad. in the presence of Vellengara Muhammad Musliyar.
1931 March 11: 'Samastha' 5th Conference, Velliyancheri. in the presence of Karimbanakkal Ahmad Musliyar.
1932 June: Pangil Ahmad Kutty Musliyar appointed as President of 'Samastha'.
1933: 'Samastha' 6th Conference, Feroke. in the presence of Moulana Ahmad Koya Shaliyathi.
1934 Nov 14: Bailo of 'Samastha' Registered in Kozhikkode District Registrar Office.
1945 May.27,28: 'Samastha' 16th Conference, Karyavattam.
1945 Aug 1: 'Samastha' decided to publish a publication under 'Samastha'.
1947 March 15,16,17: 'Samastha' 17th Conference, Meenchantha (Kozhikkode).
1949 March 30: Pathi Abdul Khadir Musliyar reached in Malabar.
1949 Sep 1: 'Samastha' Mushavara decided to establish Madrasa in each Mahallu.
in presence of Sayyid Abdurahman Bafakhy Thangal.
1949 Oct 16: 'Samastha' appointed to establish first Madrasa and Dars 2 Organizers:
K P Usman Sahib,
N K Ayamu Musliyar Vallappuzha.
1950 Apr 29,30: 'Samastha' 18th Conference, Valancheri.
1950 Apr 30: 'Samastha' appointed K P Usman Sahib as 'Samastha' Office Secretary.
1950 October: 'Al Bayaan' started republish from Valakkulam.
Editor: Kaderi Muhammad Musliyar,
Publisher: K P Usman Sahib.
1951 March 23,24,25: 'Samastha' 19th Conference, Vatakara.
in presence of Moulana Muhammad Habeebulla.
1951 Mar 24: Paravanna Muhyuddeen Kutty Musliyar appointed as 'Samastha' Secretary.
1951 Sep 17: 'Samastha' Prathinidhi Conference, Valakkulam.
1951 Sep 17: SKIMVB formed.
1951 Sep 17: Madrasa Syllabus Committee formed.
Members:
Moulana Paravanna Muhyuddeen Kutty Musliyar,
K V Muthukoya Thangal,
K M Kunhimoosa Musliyar,
O Abdurahman Musliyar,
P Aboobakkar Nizami.
1951 Oct 28: SKIMVB meeting approved Madrasa Syllabus to Std. 1 to 5.
,, ,, : SKIMVB meeting approved Bylo of SKIMVB.
,, ,, : SKIMVB meeting decided to register Madrasas.
,, ,, : SKIMVB meeting formed Text Book Committee to make text book.

No comments:

Post a Comment

ALLAH

എല്ലാ വിഷമങ്ങളില്‍ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ